Reč „AjurVeda“ je sanskritska složenica sastavljena od dva pojma – Ajus /život/ i Veda /znanje/. AjurVeda, dakle, predstavlja znanje o celokupnom opsegu života. Stoga i razumevanje zdravlja i briga o zdravlju, koja se u AjurVedi naziva „svasta“ (sanskrit. celina, Sopstvo), podrazumeva negu celine života.

AjurVeda teži stvaranju savršenog zdravlja. Na nivou pojedinca, savršeno zdravlje znači stanje potpunog duhovnog, mentalnog, telesnog i socijalnog blagostanja, u čijoj osnovi je integrisana, prosvetljena svest, trajno utvrđena u Bitku, transcendentalnoj stvarnosti života.

Na nivou društva, savršeno zdravlje znači savršeno harmonično, nepobedivo, potpuno razvijeno društvo i proizvod je integrisane, koherentne kolektivne svesti svih njegovih članova.

 

Definicija zdravlja u AjurVedi

„Onaj čije su doše uravnotežene, čija je probavna vatra (Agni) uravnotežena, čija telesna tkiva (Dhatui) i eliminativni procesi (Male) funkcionišu normalno, i čija si čula (Indrija), duh (Manah), i Sopstvo (Atma) ispunjeni blaženstvom, takva osoba se naziva zdravom.“ Sush. Su. 15. 38

U AjurVedi, zdravlje se označava rečju „Svasta“ (transcendentalno Sopstvo). Zdrava osoba je utvrđena u Sopstvu, transcendentalnoj stvarnosti života . Takvu, čije su sve misli, osećanja, reči i ponašanje spontano usklađene sa evolutivnim smerom Prirodnog zakona“.

 

Uzrok neravnoteža

Prema AjurVedi, uzrok svih poremećaja i bolesti je Pragja-aparadh, ili greška intelekta.

Greška intelekta – gubitak sećanja na svoj izvor, Sopstvo, dovodi do kršenja zakona Prirode kroz sve misli, reči i dela, što rezultira u neravnotežama i bolesti.

Intelekt utvrđen u svom izvoru, Celini (Samhiti), funkcioniše u skladu sa svim zakonima Prirode, čini sve misli, reči i dela evolutivnim i osnova je savršenog zdravlja.

 

AjurVeda kao umetnost življenja

AjurVeda, kao umetnost svakodnevnog življenja, podrazumeva brigu o dnevnoj rutini, usklađivanje ličnih životnih ciklusa sa ciklusima Prirode, pravilnu izmenu odmora i aktivnosti, redovnu praksu meditacije, telesne vežbe, ishranu prilagođenu ličnom konstitucionalnom tipu, život u kućama i obavljanje profesionalne aktivnosti u prostorima izgrađenim po večnim principima Mahariši Sthapatja Vede, kao i povoljno društveno okruženje.

Kao umetnost življenja, AjurVeda razvija istovremeno sve aspekte čovekove ličnosti – duhovne, duševne, intelektualne, emotivne, čulne, fiziološke, socijalne i ekološke, integriše ih i trajno povezuje sa njihovim izvorom u jedinstvenom polju, transcendentalnim Sopstvom, večno evolutivnom, sveukupnom vrednošću Prirodnog zakona.

Za obuku ili edukaciju u AjurVedi kao umeću življenja, obratite se posebno obučenim savetnicima ili konsultantima Mahariši AjurVede, odn. praktičarima pojedinih modaliteta Mahariši AjurVede (npr., učiteljima Transcendentalne Meditacije i Mahariši joge, Mahariši aromaterapeutima, arhitektama Mahariši Sthapatja Vede, Gandharva Veda muzičarima, i dr.)

 

AjurVedska medicina

Kada život izađe iz ravnoteže i pojave se simptomi bolesti, neophodno je primeniti principe i praksu AjurVedske medicine.

Ajurvedska medicina je segment AjurVede koji se bavi neravnotežama koje su poprimile formu bolesti, kao i primenom modaliteta AjurVede kojima se ponovo uspostavlja celovito zdravlje.

Samo školovane AjurVedske vaidje ili sertifikovani lekari savremene medicine, temeljno edukovani u AjurVedi, kompetentni su za prijem i procenu pacijenata, dijagnostiku i lečenje primenom AjurVedske medicine. V. Listu

 

Koja je razlika između Maharši AjurVede i Ajurvede?

U vreme Vedske civilizacije Ajurveda je bila potpun, vrhunski sistem zdravlja i prirodne medicine. Tokom vekova, posebno u periodima strane vladavine, Ajurveda je gubila na svojoj celovitosti i postajala sve više fragmentisana. Na sreću, mnogi aspekti znanja bili su sačuvani u Vedskim porodicima, među pojedincima iz tradicionalnih porodica Vaidji (Ajurvedskih lekara).

Maharišijeva izuzetnost i reputacija obnovitelja Vedskog znanja u Indiji, privukli su ove pojedince da dođu, često, iz dalekih zabiti Indije i podele znanje koje se brižljivo čuvalo i prenosilo generacijamau sa kolena na koleno. Godinama su sarađivali sa Maharišijem, kako bi obnovili AjurVedu u njenoj celovitosti, na način kako se praktikovala u klasičnim vremenima i kako je opisana u drevnim tekstovima.

Središnja tema obnove je bio elemenat svesti, kao i činjenica da svest stvara i održava fifzičko telo u stanju ravnoteže. Maharišijeve tehnologije svesti su taj ključni element u stvaranju savršenog zdravlja u Ajurvedi. Mahariši AjurVedu, stoga, zovemo još i medicina zasnovana na svesti.